מבקר העירייה פועל מכוח פקודת העיריות ותפקידו לבדוק אם פעולות העירייה נעשו כדין בידי המוסמך לעשותם, תוך שמירה על טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון.

 המבקר קובע את נושאי הבדיקה על פי שיקול דעתו, בקשת ראש הרשות, דרישת הוועדה לענייני ביקורת  ומגיש דוח שנתי לראש העיר עד ה-1 באפריל בכל שנה.

 

דוחות ביקורת