• היחידה לרישוי עסקים תפנה 2- 3 חודשים לפני תום תוקף הרישיון לכל גורמי הרישוי שאישורם נדרש, ותבקש את חוות דעתם בדבר חידוש הרישיון.
  • כל אחד מגורמי הרישוי יפנה לעסק ביוזמתו, יערוך ביקורת בעסק וייתן את אישורו להארכת תוקף הרישיון, או שיודיע לבעל העסק ורשות הרישוי מהם התנאים והדרישות לאישור.
  • באחריות בעל העסק למלא את הדרישות ולהודיע לעורך הביקורת על תיקון הליקויים שנמצאו בעסק. תיקון הליקויים ודיווח בזמן לעורך הביקורת הם תנאי הכרחי לחידוש הרישיון.
  • עסק שלא יבצע את דרישות גורמי הרישוי, תישלח הודעת סירוב.
  • משהוחלט על חידוש, יודיע על כך אחראי רישוי עסקים לבעל העסק, ישלח לו קישור לתשלום האגרה באתר או שובר לתשלום ויזמין אותו לבוא לקבל את הרישיון.

חידוש הרישיון יהיה בתוקף מיום תשלום האגרה ולאחר חתימת בעל העסק על ההצהרה שנמצאת בספח הרישיון.

רישיון שלא חודש הופך אוטומטית להיתר זמני עד תקופה של שנה, כל עוד לא חידשה רשות הרישוי את הרישיון או שסירבה לבקשה להארכת תוקף הרישיון.