גורמי הרישוי יבצעו בדיקה של עמידת העסק בדרישות החוק והתקנות.

לרשות גורמי הרישוי 30 יום לביצוע הבדיקה ומענה. לרשות הרישוי אפשרות להאריך את משך הזמן למענה ב-30 יום נוספים ואח"כ ב15 נוספים (מנומק בכתב).

אחראי רישוי עסקים ירכז את חוות הדעת והתנאים של גורמי ונותני האישור.

  • אם התקבל אישור של כל גורמי הרישוי, העירייה תפיק רישיון לעסק.
  • אם אחד מגורמי הרישוי או יותר דחה את הבקשה, העירייה תשלח לעסק הודעת סירוב מנומקת.
  • אם נקבעו תנאים לקבלת הרישיון תישלח הודעה רשמית לבעל העסק. העירייה תוכל להפיק לעסק היתר זמני כמפורט להלן.

 

היתר זמני

רשות הרישוי רשאית להוציא לעסק היתר זמני לתקופה מוגבלת לצורך השלמת דרישות גורם הרישוי. היתר זמני תמיד יהיה מוגבל בזמן (לתקופה שלא תעלה על שנה).

רשות הרישוי רשאית להוציא לעסק היתר זמני בנסיבות הבאות:

  • נתקבלו אישורי כל הגורמים, וחלקם אישרו מתן היתר זמני בלבד.
  • חלפו 30 יום מהמועד שנשלחו הבקשות לחוות דעת של הגורמים השונים והם לא השיבו, וחלפו עוד שבעה ימים לאחר שנשלחה להם תזכורת ולא השיבו – רואים אותם כאילו אישרו מתן היתר זמני עד תקופה של שנה.
  • הוגשה בקשה להחלפת בעלות וצורף לה תצהיר כי לא חל כל שינוי בעסק, בתוכניות ובסוג העיסוק.
  • הרישיון התקופתי לא חודש בידי הגורמים המאשרים, והם טרם השיבו לפנייה אליהם תוך 45 יום.

 

בקשה להשגה

על פי סעיף 7 ג' 5 לחוק רישוי עסקים ופרק ד' 2 לתקנות רישוי עסקים, ניתן להגיש השגה על החלטה או על דרישות רשות הרישוי או נותן רישוי, ל"גורם מוסמך ארצי", עבור סוגי עסקים שלגביהם פורסמו מפרטים אחידים ממשלתיים.

"השגה" - על דרישה או על סירוב לתת רישיון, היתר זמני או היתר.

גורם ארצי מוסמך – הגורם אשר הדרישה או ההחלטה שעליה מוגשת השגה נקבעה מטעמו או לקיים מטרה שהוא מופקד עליה לפי החוק.

הגשת השגה כרוכה בתשלום אגרה.

 

הגשת ההשגה:
  1. את ההשגה יש להגיש לגורם הארצי בשני עותקים, ולהעביר עותק נוסף של ליחידה לרישוי עסקים.

אם בהשגה יש טענה לאי התאמה בין דרישות שני גורמים או בין דרישה למטרת גורם אחר, יועבר עותק גם לגורם הארצי האחר.

  1. יש לצרף להשגה אישור על תשלום האגרה.
  2. יש להגיש את ההשגה בתוך 30 יום מיום קבלת הדרישה או ההחלטה עליה הוגשה ההשגה.

 

גורם מוסמך ארצי יכריע בהשגה ויעביר את החלטתו המנומקת בכתב למשיג ולרשות הרישוי, בתוך 30 ימים ממועד הגשת ההשגה עם כל מצורפיה למשרדו; ואולם הוא רשאי, בהחלטה מנומקת, להאריך את המועד למתן החלטתו בהשגה, ובלבד שמשך ההארכה לא יעלה על 60 ימים ממועד הגשת ההשגה.