1. מבקש הרישיון שהוא מקום ציבורי או שירות ציבורי כהגדרתם בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח – 1998, יקיים במלואן את הוראות הנגישות לפי פרק ה'1 לחוק האמור.
  2. מבקש הרישיון יגיש לאגף הנדסה בעירייה תכנית לביצוע התאמות נגישות לאנשים עם מוגבלות, אשר הוכנה על ידי מורשה נגישות.
  3. מבקש הרישיון יישם את התוכנית כאמור, וישלח לאגף הנדסה דוח חתום על ידי מורשה הנגישות שהתוכנית שהוצעה על ידו אכן בוצעה במלואה.