1. מבקש הרישיון ינקוט בכל האמצעים הנדרשים על מנת למנוע גרימת רעש בלתי סביר, בהתאם לקבוע בחוק למניעת מפגעים, התשכ"א-1961, תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש), התשנ"ג - 1992 ותקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן-1990, לרבות עדכוניהם, ככל שיהיו מעת לעת.
  2. עסק שנמצא כגורם אפשרי לרעש בלתי סביר, יבצע על חשבונו, באמצעות בודק רעש מוסמך, מדידות רעש. במידה ונמצא שהעסק חורג מערכי הסף שבתקנות שלעיל, יגיש ליחידה הסביבתית משולש צפוני, תכנית להקטנת עוצמת הרעש שנכתבה על ידי יועץ אקוסטי מוסמך.
  3. מבקש הרישיון יישם את המלצות התוכנית שלעיל, מיד לאחר שאושרה על ידי היחידה הסביבתית של איגוד ערים בית נטופה סח'נין או היחידה הסביבתית נצרת.
  4. מבקש הרישיון לא יגרום ליצירת ריח חזק או בלתי סביר, כהגדרתו ב"נוהל להגדרת מפגעי ריח" של המשרד להגנת הסביבה, כתוצאה מפעילות עסקו.
  5. במידה ויש חשש ליצירת ריח בלתי סביר, יגיש מבקש הרישיון, ליחידה הסביבתית, תכנית להפחתת הריח.
  6. מבקש הרישיון יישם את ההמלצות שבתוכנית, מיד לאחר שאושרו על ידי היחידה הסביבתית.