במסגרת הרפורמה ברישוי עסקים, הוגדרו מפרטים אחידים ארציים לחלק מסוגי העסקים.
המפרטים האחידים מרכזים את כל הדרישות מהעסק ואת השלבים שיש לעבור על פי חוק לקבלת רישיון.

בשאר מהויות העסקים, נקבע המפרט ע"י העירייה וגורמי הרישוי השונים.

משרד הפנים מוסיף בהדרגה מפרטים אחידים לסוגי עסקים נוספים.

למפרטים האחידים באתר משרד הפנים

בטבלה להלן מוצגים גורמי הרישוי הנדרשים לפי סוגי עסקים וקישורים למפרטים האחידים אם קיימים.