• רישיון תקופתי - בתוקף לתקופה מוגדרת (1 ,3 ,5 ,10 או 15 שנים) לפי סוג העסק. תוקפו פג בתום התקופה.
  שים לבעבור עסק שאושר לו היתר לשימוש חורג, תוקף הרישיון לא יעלה על תקופת תוקף ההיתר לשימוש החורג.
   
 • רישיון זמני
  1. רישיון לעסק שפועל לתקופה מוגבלת (למשל, קרקס שבא לעיר, סככת אבטיחים), החל ממספר שעות ועד למספר חודשים. תוקף הרישיון יהיה לתקופה שבה פועל העסק ופחות משנה אחת.
  2. רישיון שהרשות החליטה לתת לתקופה קצרה מהתוקף הקבוע בצו אך לא פחות משנה אחת.
    
 • היתר זמני - רישיון הניתן לעסק לתקופה קצרה הניתנת להארכה ובלבד שסך התקופות לא יעלה על שנה. זאת, כדי שנותני האישור יוכלו במהלך תקופה זו לבחון את פעילות העסק ואת התנאים הדרושים להפעלתו.
   
 • רישיון לצמיתות – 
 1. רישיון שבצו הישן (1995) ניתן לצמיתות, לעסקים שטרם פורסם להם מפרט אחיד.
 2. רישיון שניתן על פי הצו הישן לצמיתות והצו החדש (2013) קיצר את תוקפו ל-15 שנה.

רישיון שהיה לצמיתות שהצו החדש קיצר את תוקפו לתקופה קצרה מ-15 שנים, יהפוך לרישיון תקופתי. העירייה תיצור קשר עם העסקים בעלי רישיון כזה לחידוש הרישיון.