1. כל עסק חייב לעמוד ב-3 סוגי דרישות:
  • דרישות נותני האישור הרלבנטיים לפריט העיסוק/סוג העסק המסוים, המופיעות באתר ממשל זמין
  • דרישות המפרט האחיד של עיריית סח'נין המורכבות משני חלקים:
   • דרישות כלליות מעסקים
   • דרישות פרטניות מעסקים
 2. העמידה בכל הדרישות, בהתאם לסוג העסק היא תנאי הכרחי לקבלת רישיון עסק.
 3. מבקש הרישיון אחראי למלא אחר כל דרישות נותני האישור הרלבנטיים לעסק, וכל דרישות חוק רלוונטיות אחרות, גם אם תקבענה בהמשך ו/או אינן מפורטות כאן.
 4. בנוסף, מבקש הרישיון לעסק בתחומי סח'נין, יפעיל את עסקו בהתאם לחוקי העזר העירוניים.
 5. על מבקש הרישיון לעמוד בהוראות תכנית בניין עיר ו/או הוראות היתר הבניה החלים על העסק הרלוונטי.
 6. העירייה רשאית לשנות את הדרישות מעת לעת בהתאם לחוק, לתקנות ולצו הארנונה. כל שינוי בהוראות כל דין, החל על העסקים שלגביהם הוגדרו הדרישות, יחול מיום פרסומו כדין ויחייב את העסקים.

למידע על דרישות גורמי הרישוי
למפרטים אחידים שאושרו

 

למידע נוסף, בירורים ותאום פגישה להגשת בקשה לרישיון עסק:

عماد حمزة
مسئول التراخيص واللافتات
04-6787419
0524639502
04-6787419