התרשים להלן מציג באופן סכמטי את תהליך רישוי עסקים:

תרשים רישוי עסקים