• רשות הרישוי - בסח'נין: ראש העירייה או מי שהוא הסמיכו לכך
  • עסק חייב ברישיון – עסק שלפי החוק חייב ברישיון עסק לשם הפעלתו

לבדיקה אם העסק שלך חייב ברישיון ראה צו רישוי עסקים באתר משרד הפנים

באפשרותכם גם לפנות לתחום רישוי עסקים במחלקת שפ"ע בעירייה, לפי הפרטים המופיעים מטה לבירור.

  • מבקש הרישיון - מבקש הרישיון, ו/או בעל העסק, ו/או מנהל העסק, ו/או המחזיק בעסק
  • על כל עסק חלות הדרישות מטעם הגורמים הממשלתיים – "נותני האישור" (משרד הגנת הסביבה, המשרד לביטחון הפנים (משטרה וכיבוי), משרד הכלכלה, משרד החקלאות ופיתוח הכפר ומשרד הבריאות) וגם הדרישות של "רשות הרישוי" - במקרה זה עיריית סח'נין.
  • מפרט אחיד – איחוד מסמכים ותנאים, הנדרשים מהמבקש לקבל רישיון עסק או לחדשו, כתנאי לקבלת רישיון עסק או חידושו. המפרט האחיד מפורסם בהתאם לדרישות חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968 ובהתייחס לסוגי עסקים כמפורט בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע"ג-2013.

המפרט האחיד ישמש כלי עזר למבקש הרישיון, בבואו לבקש או לחדש את רישיון העסק. מבקש הרישיון אחראי לבחון את עמידתו בכל הוראה אחרת הרלוונטית להפעלת העסק המבוקש כדין ושאינה חלק מהמפרט האחיד.

  • מסלולי רישוי:

תיקון מספר 34 לחוק רישוי העסקים מגדיר 4 מסלולים לקבלת רישיון עסק: תצהיר, היתר מזורז א', היתר מזורז ב', מסלול רגיל. הזכאות לקבלת רישיון במסלולים השונים היא בהתאם לסוג העסק ולתנאים המוגדרים בחוק.

  •  

קבלת היתר זמני

קבלת רישיון קבוע

דוגמאות לעסקים במסלול

על סמך תצהיר בלבד 

 

בתוך 21 יום מהגשת התצהיר

קיוסק (עד 300 מ"ר), שטיפת רכב, חנות פרחים (עד 1,500 מ"ר)

היתר מזורז א'

בתוך 21 יום מהגשת התצהיר

בתום 180 יום + אפשרות להארכה בעוד 90 יום

טיפולי יופי וקוסמטיקה, מספרה

היתר מזורז ב'

בתוך 49 יום מהגשת התצהיר

בתום 180 יום + אפשרות להארכה בעוד 90 יום

מסעדה, בית מלון, מרכול (עם טיפול במזון)

 

 

שים לב: עבור עסק שאושר לו היתר לשימוש חורג, תוקף הרישיון לא יעלה על תקופת תוקף ההיתר לשימוש החורג.