ניתן לעיין בחוקים בלשכת מנכ"ל העירייה או בספרייה העירונית 

שם חוק עזר קובץ חוק עזר עדכון לחוק עזר
הגנה על הצומח חוק עזר   
אגרת אישור חוק עזר  
הדברת מזיקים חוק עזר  
אספקת מים חוק עזר  
ביוב חוק עזר  
הוצאת אשפה חוק עזר  
הריסת מבנים מסוכנים חוק עזר  
ניקוי מגרשים וחצרות חוק עזר  
תיעול וסלילת רחובות חוק עזר עדכון קובץ תקנות
חוק עזר מים הצהרה חוק עזר  
פיקוח על כלבים ובעלי חיים חוק עזר  
רוכלים חוק עזר  
פינוי חפצים מיושנים חוק עזר  
פתיחת בתי עסק וסגירתם חוק עזר  
רישיונות לאופניים חוק עזר  
שווקים חוק עזר  
שמות לרחובות חוק עזר  
שימור רחובות חוק עזר  
העמדת רכב וחנייתו חוק עזר עדכון קובץ תקנות
שילוט חוק עזר  
תברואה וסילוק מפגעים חוק עזר  
תרנים אזוריים לאנטנות טלוויזיה חוק עזר  
החזקת בעלי חיים  חוק עזר  
הצמדה למדד חוק עזר  
שלטים ושטחים ציבוריים    עדכון קובץ תקנות